Pojam redizajna u grafičkom dizajnu

Ako se bavite već uslugama grafičkog dizajna, do sada ste se susretali sigurno više puta sa pojmom redizajna. Mnogi dizajneri, ali i klijenti pod tim podrazumevaju zapravo izradu novog dizajnerskog rešenja, te je veoma bitno to precizirati na početku saradnje. Da li neko želi zaista redizajn, ili da napravi potpunu promenu svog identiteta, web sajta ili sl.
Šta zapravo sam pojam redizajna podrazumeva
Redizajn predstavlja proces preoblikovanja jednog vizuelnog rešenja u drugo, ali uz zadržavanje njegove vizuelne prepoznatljivosti. To znači da ne govorimo o potpuno novom rešenju, već upravo o unapređenju postojećeg. Svakako da će novo rešenje biti novo u smislu izgleda, ali će zadržati neke elemente vizuelne prepoznatljivosti, vizuelne povezanosti sa onim starim. Na taj način se obezbeđuje da brend ne izgubi svoju vezu sa potrošačima koju je on vremenom dobio.
Element prepoznatljivosti može biti boja, veličina, motiv, simbol, sam karakteristični element iz logotipa, deo piktograma ili ono što je već predmet neke vizuelne intervencije.
Redizajn predstavlja u tom smislu proces osvežavanja određenog rešenja, njegovo osavremenjavanje, modernizaciju, prema odrednicama koje propisuje sam dizajner. Uspešnost redizajna se između ostalog upravo ogleda u tom zadržavanju prepoznatljivosti i veze sa starim rešenjem. Osavremenjivanje se odnosi najviše na tipografiju, ali i na sam izgled i utisak vizuelnog rešenja.
Redizajn i rebrending
Mnogi mešaju pojam redizajna i rebrendinga. Iako ova dva pojma slično zvuče, radi se o velikim razlikama. Naime, redizajn predstavlja osvežavanje grafičkog odnosno vizuelnog rešenja, a rebrending odnosno rebrendiranje ima šire značenje – osvežavanja samog brenda. Brend je širi pojam od samo dizajna, jer pored dizajna uključuje i marketing, advertajzing, PR itd. Kroz proces rebrendiranja ne menja se samo vizuelni deo brenda, već i njegov način komunikacije sa targetiranom populacijom, vrednosti koje on promoviše, ton komunikacije, nastup, pozicioniranje itd. Rebrendiranje je dakle kompletna promena imidža jednog brenda.
Kako napraviti uspešan redizajn
Da biste napravili uspešan redizajn potrebno je da se dobro upoznate sa samim postojećim rešenjem, da pronađete koje sve veze i na koji način ono stvara ili je već ostvarilo tu vrstu povezanosti sa ciljnom grupom odnosno konzumentima. Po čemu ljudi prepoznaju tu firmu ili taj predmet koji se redizajnira, ali i kakve su želje klijenta po pitanju toga šta bi menjao.
Ukoliko je u pitanju redizajn logotipa, najčešće se radi o pojednostavljivanju forme logotipa, te bi na tome trebali da zasnivate svoj rad.
Bila je priča o tome da novo rešenje treba da zadrži povezanost sa starim, i to tako da zadrži bar 40% karakternog postojećeg, ali koliko znam ne postoje neke jasne i precizne odrednice u vezi sa tim, i postoji velika šansa da se time ograničite, pre nego da napravite dobro novo rešenje. Vi treba da samo vodite računa o tome da ono zadrži neku povezanost sa starim, a sam način treba da izaberete sami. Vrlo često je kombinacija boja taj neki vizuelni element prepoznatljivosti, ali to može biti i pravac, kontrast, ili drugi karakterističan vizuelni element.
Ovde možemo na primeru da vidimo kako je urađen redizajn logotipa MasterCard. Prepoznatljiva dva kruga koja se međusobno prožimaju su zadržana, i u stilu miminalizma očišćena od tipografije koja je doprinosila utisku prenatrpanosti. Novi logotip je u tom smislu rasterećen tog utiska, a tipografija je postavljena ispod samih krugova. Jedno od novina je to što je i sama tipografija pretrpela izmene ne samo po izgledu već i velikim slovima. Na taj način je dizajner želeo da podvuče da ova platna kartica nije samo plastika u rukama potrošača (kao što je to stari logotip podvlačio) već nova vrednost brenda koji želi da evolvira i da se prilagođava potrošačima. Ovde je dakle primer gde su zadržani i oblik i boja.
Redizajn logotipa MasterCard
Redizajn logotipa British Petroleum (BP) je podrazumevao daleko veći iskorak u kojem je od jednog oscila sa slovima BP forma prešla u simbol suncokreta, obzirom da je kompanija započela investiranje u razvoj alternativnih energetskih izvora, a tipografija izvučena iz samog logotipa u gornji desni ugao koji ima pozitivan pravac.
Redizajn logotipa BP British Petroleum
Slično je prošao i redizajn logotipa Animal Planet, koji je iz portret orijentacije prešao u landscape, sa igrom slovima koja treba da prikažu raznovrsnost životinjskog sveta i dinamičnost. Prepoznatljivost je zadržana samo po osnovu kombinacije boja. Ako pogledate malo bolje oblik slova M, ono pomalo podseća na formu slona, naravno apstrahovanog, koji je bio prepoznatljiv motiv starog logotipa, i ovde isto dominira logotipom.
Redizajn logotipa Animal Planet